كاركنان

نام و نام خانوادگي سمت شماره تماس
مجيد ميناعراقي سرپرست اداره رفاه و بازنشستگي ۳۲۶۲۱۶۱۰
جواد سعادتي نواز كارشناس امور بازنشستگي ۳۲۶۲۱۶۵۲