بسمه تعالي

آيين نامه صندوق وام رفاهي كاركنان دانشگاه اراک

ماده۱) تعاريف:

الف- صندوق وام رفاهي کارکنان دانشگاه اراک که از اين پس صندوق رفاهي ناميده مي‫شود، زير نظر کميته‫اي متشکل از معاون پشتيباني، مدير امور مالي، مدير امور اداري، رئيس اداره رفاه و بازنشستگي به صورت دائم، و يک نفر از اعضاي هيات علمي به انتخاب رئيس دانشگاه، يک نفر نماينده کارکنان به انتخاب شوراي کارکنان و يک نفر نماينده بازنشستگان به انتخاب کانون بازنشستگان (به مدت ۲ سال)، با مشارکت و سپرده گذاري کارکنان دانشگاه اراک و کمک‫هاي دانشگاه بر اساس آيين‫نامه‫ها و مقررات جاري مربوطه و کمک‫هاي افراد خير به منظور تحقق و گسترش عدالت اجتماعي و ارائه خدمات رفاهي در زمينه پرداخت وام قرض‫الحسنه بدون کارمزد به اعضاي خود ايجاد و براي مدت نامحدود اقدام به فعاليت مي‫نمايد.

ب- کارکنان دانشگاه عبارتند از: اعضاي هيات علمي (رسمي و پيماني)، کارمندان (رسمي، پيماني و قرارداد معين) و بازنشستگان.

ماده۲) نحوه اداره صندوق رفاهي:

- کليه تصميم گيري‫هاي اداره صندوق زير نظر کميته (موضوع بند الف ماده۱) و امور مالي مربوطه مانند افتتاح حساب و صدور چک وام و کسر اقساط وام از حقوق اعضاء انجام مي‫پذيرد به نحوي که صدور چک وام با امضاي رئيس اداره رفاه و بازنشستگي و يک نفر به انتخاب کميته اداره کننده ميسر مي‫باشد.ساير امور مالي اعم از حسابداري و امور دفتري آن توسط اداره رفاه انجام خواهد شد.

- کليه مکاتبات خارج از دانشگاه با امضاي معاون پشتيباني خواهد بود.

ماده۳) نحوه عضويت:

همکاران محترم مشمول بند ب ماده ۱ با تکميل فرم درخواست عضويت و يا پرداخت اولين حق عضويت و ارسال فيش واريزي به اداره رفاه و بازنشستگي مي‫توانند به عضويت صندوق رفاهي در آيند.

ماده ۴)حق عضويت:

حق عضويت اعضاي صندوق رفاهي ماهانه حداقل ۵۰۰,۰۰۰ ريال مي‫باشد که از حقوق عضو کسر و به حساب صندوق واريز خواهد شد.

تبصره ۱: اعضاء مي‫توانند جهت بهره مندي زودتر از وام، سپرده اوليه اي به ميزان دلخواه در بدو عضويت به حساب صندوق واريز نمايند. بديهي است سرمايه هر يک از اعضاء از مجموع سپرده اوليه و حق عضويت ماهانه تشکيل مي شود و ملاک پرداخت وام خواهد بود.

ماده ۵) ميزان وام

ميزان وام صندوق رفاهي از تاريخ ۱۳/ ۱۱/۹۴ حداکثر چهار برابر موجودي هر عضو تا سقف حداکثر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال (يکصد و بيست ميليون ريال) مي‫باشد که بر اساس تاريخ عضويت و نوبت درخواست و با توجه به موجودي صندوق، در جلسات ماهانه کميته اداره کننده بررسي و پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: حداقل موجودي براي اخذ حداکثر وام ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال مي‫باشد.

ماده ۶) انواع وام:

وامهاي صندوق رفاهي به دو دسته زير تعيين مي‫گردد:

الف) وام ضروري کوتاه مدت

ب) وام عادي

تبصره۱: وام ضروري در شرايط خاص مانند ازدواج عضو يا فرزندان وي، بستري و عمل جراحي عضو يا خانواده وي، فوت بستگان درجه اول (پدر،مادر، همسر، فرزند) پرداخت خواهد شد حداکثر مبلغ اين وام ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال مي‫باشد در اين نوع وام ميزان سپرده اعضاء در نظر گرفته نمي‫شود و محل تامين آن بانک طرف قرارداد با صندوق و برابر مقررات بانک خواهد بود.

تبصره ۲: در شرايط ويژه از بخش کمک‫هاي افراد خير، بنا به پيشنهاد يک نفر از اعضاي کميته تشکيل‫دهنده و تصويب تمامي اعضاء، به افراد نيازمند وام بلاعوض به ميزاني که اعضاي کميته تصميم مي‫گيرند پرداخت خواهد شد.

ب- وام عادي:

شرح آن در ماده ۵ آمده است

ماده۷) نحوه اخذ وام

الف- نداشتن بدهي به صندوق رفاه

ب- داشتن توان بازپرداخت وام، به نحوي که اقساط بيشتر از يک چهارم ميزان خالص دريافتي وام گيرنده نباشد (به تشخيص کميته اداره کننده صندوق و تاييد امور مالي)

ج- تکميل فرم درخواست وام

تبصره ۱: بعد از تکميل فرم درخواست وام متقاضي در ليست نوبت قرار مي‫گيرد.

تبصره۲: تسويه حساب زود هنگام جهت قرار گرفتن در نوبت وام جديد امکان پذير نمي‫باشد.

د- معرفي يک نفر ضامن از همکاران دانشگاهي به همراه يک فقره چک به ميزان وام دريافتي.

تبصره ۳: در صورت قطع همکاري ضامن يا وام گيرنده با دانشگاه، وام گيرنده موظف است يا ضامن جديد معرفي و يا با صندوق رفاهي تسويه حساب نمايد.

ماده ۸) نحوه باز پرداخت:

الف- وام عادي: اعضاي درخواست کننده با تکميل فرم درخواست تاييد مي‫نمايند اقساط مربوط به بازپرداخت وام آنان پس از گذشت يک ماه از دريافت وام طي ۱۲ يا ۲۴ يا ۳۶ ماه به انتخاب خودشان توسط امور مالي از حقوق عضوکسر و به حساب صندوق واريز گردد.

ب-وام ضروري: در ۱۲ قسط متوالي از حقوق وام گيرنده توسط امور مالي کسر و به حساب بانک واريز خواهد شد.

ماده ۹) شرايط انصراف از صندوق:

نداشتن بدهي به صندوق

تکميل فرم انصراف جهت عودت سپرده (حداقل مدت انتظار براي عودت سپرده يکماه خواهد بود)

تبصره۱: بديهي است ساير سرمايه‫هاي صندوق رفاهي که خارج از مشارکت همکاران جذب شده است بعنوان سرمايه صندوق باقي خواهد ماند.

تبصره ۲: در صورت فوت عضو سپرده وي پس از تسويه حساب با صندوق، به وراث قانوني برابر انحصار وراثت، و يا به وکيل قانوني آنان پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۰) نحوه اعلام موجودي:

اداره رفاه سالانه گزارشي از موجودي و بدهي اعضاء بنام شخص عضو صادر و به اطلاع وي خواهد رساند.

ماده ۱۱) در صورت انحلال صندوق موجودي مازاد بر سرمايه اعضاء به نسبت سرمايه و زمان عضويت بين اعضاء تقسيم خواهد شد.

اين آيين نامه در ۱۱ ماده و ۹ تبصره به تصويب رسيد.