تماس با ما

تلفن سرپرستي: ۳۲۶۲۱۶۱۰

تلفن كارشناس رفاه و بازنشستگي: ۳۲۶۲۱۶۵۲

شماره فکس: ۳۲۶۲۱۶۱۱

آدرس ایمیل:o-refah@araku.ac.ir

سامانه پیامکی:

آدرس دفتر مرکزی: اراک- میدان بسیج (سردشت) - پردیس دانشگاه اراک - ساختمان دکتر عبدالكريم قریب - طبقه دوم